Programma ‘Nederland verbrakt’

26 november, 11:30

De Nieuwe Afsluitdijk, Programma naar een Rijke Waddenzee, het Waddenfonds en de Waddenacademie organiseren op 3 december 2019 het 23e symposium van de Waddenacademie bij NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden. De Nederlandse delta behoort tot de best beschermde delta’s van de wereld. Tot voor kort waanden we ons volstrekt veilig achter onze dijken, sluizen en dammen. In de loop der jaren is duidelijk geworden dat we een prijs moeten betalen voor deze ‘veiligheid’, onder meer in de vorm van het degraderen of verdwijnen van karakteristieke ecosystemen. Geleidelijke zoet-zout overgangen – kenmerkend voor de estuaria in Nederland Deltaland – zijn nagenoeg verdwenen.

Tegelijkertijd vragen bodemdaling en klimaatverandering om een hernieuwde kijk op onze kustgebieden en (voormalige) estuaria. Zeespiegelstijging, zoutwaterkwel en extreme neerslag zetten de huidige activiteiten als landbouw, de inrichting voor waterbeheer en -veiligheid en zelfs de volksgezondheid steeds verder onder druk. Door deze ontwikkelingen moet de kaart van ons kustgebied en de estuariene overgangen opnieuw worden ingevuld. Deze uitdaging biedt ook volop nieuwe kansen voor het creëren van zoet-zout gradiënten en het herstel van brakke natuur, zo mogelijk in combinatie met het ontwikkelen van integrale oplossingen voor kustbescherming en nieuwe economische activiteiten zoals innovatieve aquacultuur.

Tijdens het ochtendprogramma wordt door wetenschappelijke experts inzicht gegeven in de natuurlijke en maatschappelijke gevolgen van genoemde ontwikkelingen. En kijken we aan de hand van randvoorwaarden vooruit naar een mogelijke nieuwe inrichting en gebruik van ons verbrakkende kustgebied. In de middag worden vijf concrete Nederlandse casussen kort toegelicht om de zee weer (deels) binnendijks toe te laten en discussiëren we in kleinere groepen over de lokale mogelijkheden en beperkingen voor mens en natuur.